นโยบายความเป็นส่วนตัว THiNKNET Design Studio

มีผลบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2565

 1. 1. บทนำ
 2. 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 3. 3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
 4. 4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
 5. 5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 6. 6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล
 7. 7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 8. 8. ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
 9. 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 10. 10. ติดต่อเรา

1. บทนำ

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายหนังสือท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผนที่ สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือการให้ บริการออนไลน์อื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ THiNKNET Design Studio (“ระบบ THiNKNET Design Studio”)

บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการดำเนินการและวัตถุประสงค์อย่างไร ตลอดจนวิธีการติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างรอบคอบเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่าน ดังต่อไปนี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถให้บริการแก่ท่านตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การจัดทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ท่าน

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

 1. อีเมลเข้าสู่ระบบ
 2. รหัสผ่าน
เมื่อท่านระบุอีเมลและรหัสผ่านเพื่อสมัครสมาชิก THiNKNET Design Studio โดยบริษัทจะทำการปกปิดอีเมลและรหัสผ่านของท่าน รวมถึงเก็บข้อมูลรหัสผ่านของท่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

 1. ชื่อบัญชีผู้ใช้
 2. รูปโปรไฟล์
 3. อีเมลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
หากท่านเข้าสู่ระบบ THiNKNET Design Studio ผ่านบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ และอีเมลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งท่านสมัครใจให้ไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่ท่านเลือกใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ THiNKNET Design Studio

ข้อมูลสำหรับการส่งสินค้า

 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. อีเมลติดต่อ
 3. เบอร์โทรศัพท์
 4. ที่อยู่จัดส่งสินค้า
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านระบบ THiNKNET Design Studio บริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบและการจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน รวมถึงการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

 1. รายการสั่งซื้อ
 2. วิธีการชำระเงิน
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านระบบ THiNKNET Design Studio บริษัทจะเก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อ และวิธีการชำระเงิน ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการให้บริการแก่ท่าน โดยสำหรับวิธีการชำระเงิน บริษัทสามารถทราบและเก็บรวมรวมเฉพาะชื่อวิธีการที่ท่านชำระเงินเท่านั้น แต่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะสามารถระบุถึงบัญชีส่วนตัวของท่านได้

ข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี

 1. ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อบริษัท
 2. เลขบัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. ที่อยู่สำหรับใบกำกับภาษี
เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านระบบ THiNKNET Design Studio และมีความประสงค์ให้บริษัทออกใบกำกับภาษีให้ ท่านสามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวเพื่อขอออกใบกำกับภาษีได้
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio
บริษัทอาจเก็บข้อมูลการเข้าถึง และวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio ผ่านผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม โดยข้อมูลการใช้งานของท่านจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ตามความเหมาะสม

หากท่านได้ส่งชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่นให้แก่บริษัท หรือบันทึกและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบ THiNKNET Design Studio ท่านขอรับรองและยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลหรือเอกสารของบุคคลนั้นมาใช้ก่อนที่จะส่งต่อให้แก่บริษัทหรือบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้

สำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล บริษัทไม่มีนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท (ก) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อให้บริการแก่ท่าน และ (ข) หลังจากวันที่ท่านเลิกใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio ไม่เกิน 90 วันอันเนื่องมาจากภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์ทางสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดไว้ในตารางด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ประมวลผล

เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ THiNKNET Design Studio
 1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
เพื่อนำเสนอชื่อผู้ใช้งานและรูปโปรไฟล์ (ในกรณีที่ท่านเลือกรูปไว้) ของบัญชีผู้ใช้ที่ท่านกำลังใช้เข้าสู่ระบบอยู่
 1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  • อีเมลเข้าสู่ระบบ
  • หรือ
 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
  • ชื่อผู้ใช้งาน
  • รูปโปรไฟล์
เพื่อการตรวจสอบ การจัดการ และการจัดส่งรายการสั่งซื้อสินค้า
 1. ข้อมูลสำหรับการส่งสินค้า
 2. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการให้บริการต่างๆ
 1. ข้อมูลสำหรับการส่งสินค้า

เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลติดต่อสำหรับการสั่งซื้อสินค้า เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ THiNKNET Design Studio ระบบจะช่วยเสนอหรือเติมอีเมลเข้าสู่ระบบ หรืออีเมลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในช่องอีเมลบนหน้าสั่งซื้อสินค้าแบบอัตโนมัติ


ท่านสามารถแก้ไขอีเมลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าให้เป็นอีกอีเมลหนึ่งได้ ซึ่งอีเมลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลติดต่อสำหรับการส่งสินค้าต่อไป

 1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  • อีเมลเข้าสู่ระบบ
  • หรือ
 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
  • อีเมลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
เพื่อส่งอีเมลแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ
 1. ข้อมูลสำหรับการส่งสินค้า
  • อีเมลติดต่อ
เพื่อออกใบกำกับภาษี
 1. ข้อมูลสำหรับการออกใบกำกับภาษี
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นำเสนอบริการใหม่ หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ของ THiNKNET Design Studio ผ่านทางอีเมล
 1. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้
  • อีเมลเข้าสู่ระบบ
 2. ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
  • อีเมลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
 3. ข้อมูลสำหรับการส่งสินค้า
  • อีเมลติดต่อ
เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และบริการของ THiNKNET Design Studio
 1. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio
เพื่อวิจัยและพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่
 1. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio

4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio ต่อบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากท่าน ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบTHiNKNET Design Studio เท่านั้น

เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง หากบริษัทเห็นว่าประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังต่อไปนี้

ตารางด้านล่าง อธิบายสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของสิทธิ

คำอธิบายประเภทของสิทธิ

สิทธิในการเข้าถึง
หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัท
สิทธิในการคัดค้าน
หากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ THiNKNET Design Studio รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควรได้
สิทธิในการลบ
หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในระบบ THiNKNET Design Studio ได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
สิทธิในการยับยั้ง
บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน
สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
สิทธิในการถอดถอนความยินยอม
ท่านมีสิทธิที่จะถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อีกต่อไป
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล
ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้กับบริการของผู้ให้บริการรายอื่นโดยท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยตรงโดยการติดต่อบริษัทตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

บริษัทยินดีที่จะเสนอความโปร่งใสในการรักษาสิทธิทางกฎหมายของเจ้าของข้อมูล หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือท่านต้องการที่จะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทดำเนินการ โปรดติดต่อศูนย์บริการของบริษัทโทรศัพท์ 02-480-9990 หรืออีเมล sales@thinknet.co.th

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาท

หากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการ โทรศัพท์ 02-480-9990 อีเมล sales@thinknet.co.th

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการให้บริการกับท่านในบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้บริการ THiNKNET Design Studio และตามที่กฎหมายกำหนด

7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป บริษัทได้จัดทำและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตราการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย สูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเข้าถึงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและ หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบ THiNKNET Design Studio รวมถึงลดช่องโหว่ของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายของบริษัทจะมีมาตรฐานเทียบเท่าตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่านออกจากระบบ THiNKNET Design Studio ทุกครั้งหลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอกที่มีมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในระบบ THiNKNET Design Studio โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลนั้นอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทและผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ สามอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้ คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ยอมรับไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในระบบ THiNKNET Design Studio รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้นตามที่บริษัทเห็นสมควร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์บุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ วิเคราะห์เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Google Analytics
Google Tag Manager
Microsoft Clarity

นอกจากนี้บริษัทยังมีการใช้บริการผู้ให้บริการโฆษณาเพื่อการตลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Ads, Facebook, Instagram

8. ข้อแนะนำด้านการความปลอดภัยกรณีชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต

เมื่อท่านเลือกชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต ข้อมูลที่ท่านกรอกในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารจะถูกบันทึกและจัดเก็บเพื่อการอนุมัติที่ Payment Gateway ของธนาคารนั้น ๆ โดยบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตใด ๆ ของท่านที่ใช้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและส่งมอบให้บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอ ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยว่าจะมีผู้กระทำการทุจริต ฉ้อโกง ละเมิด หรือ กระทำผิดกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ/หรือ ร้องขอให้ท่านส่งข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บริษัทเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมได้ตามดุลพินิจของบริษัทโดยปราศจากความรับผิดหรือค่าชดเชยใด ๆ

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ THiNKNET Design Studio ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

10. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0 2480 9990
อีเมล sales@thinknet.co.th