เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ THiNKNET Design Studio

มีผลบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) จะมีผล ผูกพันต่อผู้ใช้บริการโดยทันทีที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของระบบ THiNKNET Design Studio โปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนเริ่มต้นใช้บริการ หากท่านไม่ยอมรับไม่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ท่านสามารถออกจากระบบ THiNKNET Design Studio และยุติการใช้บริการได้โดยทันที

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่มีสถานะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ THiNKNET Design Studio หรือฟีเจอร์ เนื้อหา และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริษัทเป็นผู้จัดหาจะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายร่วมพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย ผู้ปกครองที่ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องรับผิดชอบต่อ การดำเนินการทั้งหมดของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานระบบ THiNKNET Design Studio หรือบริการ ต่าง ๆ ผ่านระบบ THiNKNET Design Studio

คำจำกัดความ

ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงในการบริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

“ระบบ THiNKNET Design Studio” หมายถึง เว็บไซต์และการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ของ THiNKNET Design Studio ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์หรือบริการต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ THiNKNET Design Studio
“บริษัท”หมายถึง บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบ THiNKNET Design Studio
“ผู้ใช้บริการ”หมายถึง ผู้ใช้บริการระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการของ THiNKNET Design Studio รวมถึงบุคคลอื่นที่เข้าใช้หรือเข้าถึงบริการที่นำเสนอในระบบ THiNKNET Design Studio
“ชื่อผู้ใช้”หมายถึง อีเมลหรือบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ผู้ใช้บริการกำหนดหรือเลือกใช้ เพื่อเข้าสู่การให้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio
“รหัสผ่าน”หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น เพื่อเข้าสู่การให้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio

1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการตามเหตุอันสมควร เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด โดยมิต้องทำการบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยวิธีประกาศในระบบ THiNKNET Design Studio หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

รูปแบบบริการ ฟีเจอร์ เนื้อหา หรือการปรากฏของข้อมูลในรูปแบบใด ๆ บนระบบ THiNKNET Design Studio ที่บริษัทจัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ และ/หรือ พัฒนาขึ้นโดยบริษัท และ/หรือ ที่บริษัทได้รับมาในระหว่างให้บริการนั้นเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทเพียงแค่ให้สิทธิในการเข้าถึงแก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio ตลอดจนเนื้อหาเพื่อการรับบริการตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัท และที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น โดยไม่สามาถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบ สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าผู้ใช้บริการหรือบริษัทจะทำการยกเลิกการใช้บริการผ่านระบบ THiNKNET Design Studio

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน ซอฟท์แวร์ สารสนเทศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้บริษัททั้งหมดเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ ฟีเจอร์ เนื้อหา หรือการปรากฏของข้อมูลในรูปแบบใด ๆ บนระบบ THiNKNET Design Studio ไปทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย ถ่ายโอน ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท รวมถึงจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินสิทธิใด ๆ ของบริษัทไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ ตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

3. คำแนะนำสำหรับการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองที่จะไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูล หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสาร ที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือ ปลอมแปลงแก่บริษัท

2. การทำซ้ำ การคัดลอก การจำหน่าย การถ่ายโอน การถ่ายสำเนา การดัดแปลง การเผยแพร่ หรือการนำบริการ หรือเนื้อหาของบริษัทเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือการใช้บริการ หรือเนื้อหาใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3. การใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio เพื่อคัดลอกไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ

4. กระทำทางวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลรหัสกลับ การถอดแยกกลุ่มข้อมูล การดัดแปลง หรือการสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องบนพื้นฐานของการบริการ หรือเนื้อหาทั้งหมดบนระบบ THiNKNET Design Studio เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากกฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้ส่วนใด ๆ ของการบริการ หรือเนื้อหาบนระบบ THiNKNET Design Studio ข้อมูลที่ได้รับจากการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท และไม่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างซอฟต์แวร์หรือบริการใด ๆ ที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของระบบ THiNKNET Design Studio

5. การลบ ปรับเปลี่ยน หรือปลอมแปลง ซึ่งภาพ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน เอกสารทาง ราชการ หรือเอกสารส่วนบุคคล

6. การส่งมอบข้อมูล เอกสาร เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และ/หรือ เป็นเท็จให้แก่บริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่เพื่อการเข้าใช้บริการ และ/หรือ ระหว่างการใช้บริการ

7. การหลบหลีกหรือการบล็อกโฆษณาในบริการของระบบ THiNKNET Design Studio หรือการสร้างหรือการแจกจ่ายเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกโฆษณาในระบบ

8. เปิดเผยหรือมอบรหัสผ่านของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่นในการเข้าใช้บริการ

9. การรวบรวมบริการของระบบ THiNKNET Design Studio หรือใช้ช่องทางอัตโนมัติใด ๆ ในการเข้าถึง หรือเก็บข้อมูลจากระบบ THiNKNET Design Studio หรือบริการของระบบ THiNKNET Design Studio โดยมิชอบ

10. กระทำการอันใดที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ตลอดจนการสนับสนุน ปลุกปั่น ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม

11. การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อกระทำการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่ก้าวร้าว รุนแรง หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือลามก

12. การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อกระทำการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการ/ส่งเสริมการ กระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม

13. ดำเนินการเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก หรือจงใจเปิดเผยรหัสผ่าน และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือตั้งใจให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่มิชอบ

14. การเปิดเผยเนื้อหาที่อันตราย เช่น มัลแวร์ โทรจัน หรือไวรัส หรืออีกนัยหนึ่งคือการแทรกแซงการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ใด ๆ

15. การจงใจกระทำ หรือทำการกลั่นแกล้งผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลภายนอกให้อับอาย

16. การสวมรอย หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับผู้ใช้บริการคนอื่น บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรืออีกนัยหนึ่งคือฉ้อโกง ปลอมแปลง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด

17. กระทำการใด ๆ เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

18. การแทรกแซง หรือขัดขวางการให้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด

19. กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลอื่นมาใช้ หรือเผยแพร่โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นตามกฎหมาย

20. ฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการที่กำหนดไว้

การฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทมีสิทธิยกเลิกหรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ โดย ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมหรือการใช้บริการใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของตนให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่นำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หากผู้ใช้บริการทราบว่ามีบุคคลภายนอกรับรู้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าว บริษัทแนะนำให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) โดยทันที ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นรับรู้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

4. ข้อจำกัดการให้บริการ

บริษัทจะพยายามและสอดส่องดูแลอย่างสมควรเพื่อคงไว้ซึ่งบริการ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล เหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการระบบ THiNKNET Design Studio การเชื่อมต่อใด ๆ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ การบำรุงรักษาหรือการทดสอบ หรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาระบบ อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว หรือไม่สามารถใช้บริการได้ในระยะเวลาหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงหรือหยุดให้บริการตามช่วงเวลานั้น ทั้งชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

5. ข้อกำหนดและการยกเลิก

เงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้บริการหรือบริษัทจะทำการยกเลิกหรือถอดถอนการบริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า บริษัทอาจทำการยกเลิกหรือระงับสิทธิในการเข้าถึงบริการของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ต้องสงสัยว่าผู้ใช้บริการใช้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio และ/หรือ เนื้อหาบนระบบ THiNKNET Design Studio ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการโดยบริษัทจะไม่มีหน้าที่ หรือความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอกต่อการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยการติดต่อศูนย์บริการ โทรศัพท์ 02-480-9990 อีเมล sales@thinknet.co.th

6. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio เป็นการให้บริการ “ตามจริง” และ “ตามที่มีอยู่” โดยปราศจากการรับประกัน หรือเงื่อนไขข้อกำหนดประการใด ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย บริษัทไม่รับประกันว่าบริการปราศจากโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทไม่ขอดำเนินการแทน หรือรับประกัน ส่งเสริม ยืนยัน หรือยอมรับผิดชอบต่อแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (หรือเนื้อหาในนั้น) เนื้อหาของผู้ใช้บริการ การดำเนินการของผู้ใช้บริการ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือการโฆษณา สนับสนุน หรือนำเสนอโดยผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลที่สาม บนหรือผ่านบริการของระบบ THiNKNET Design Studio หรือเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ ใด ๆ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการกันเอง และ/หรือ ระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามที่กล่าวข้างต้น

บริษัทไม่อาจรับประกันในคำแนะนำหรือข้อมูลที่นำเสนอแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบวาจาและ ลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะแสดงผ่านระบบ THiNKNET Design Studio หรือไม่ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและพิจารณาผลของข้อมูลด้วยตัวเอง

7. ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการยินยอมว่า บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ต่อการเชื่อมโยงระบบ THiNKNET Design Studio กับเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สาม การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจทาน อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์และสื่ออื่นใด ของบุคคลที่สามเหล่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์และสื่ออื่นใดของบุคคลที่สาม หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์และสื่ออื่นใดเหล่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงว่าการที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้บริการยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือสื่ออื่นใดเหล่านั้น

บริษัท กรรมการ นายหน้า พนักงาน ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งในทางสัญญาและ/หรือละเมิด หรือ ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ของรูปภาพ อาร์ตเวิร์ค สำเนา ข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะปรากฎในรูปแบบใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัท

2. การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ การสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ ในกรณีทั้งที่เห็นได้ชัดว่าจะเกิดขึ้น หรือในกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทำสัญญาแล้ว ทั้งบริษัทและผู้ใช้บริการต่างทราบว่าอาจเกิดขึ้นได้

3. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio หรือการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้ใช้บริการเอง หรืออันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้

4. ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระหว่างบุคคลที่สาม

5. ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลโดยบริษัทหรือเกิดจากการดำเนินการของบริษัทเอง

6. การละเมิดสัญญา การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้มอบไว้

7. การสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ ในขอบเขตที่ผู้ใช้บริการสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายดังกล่าวได้ด้วยการอัพเดตการบริการหรือเนื้อหา หรือในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทในการติดตั้งระบบ

8. ไม่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย หรือสาเหตุใดก็ตามที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือนอกเหนือการควบคุมอันสมควรของบริษัท

8. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

การใช้บริการของระบบ THiNKNET Design Studio บางประการ อาจถูกบังคับควบคุมโดยข้อตกลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึง ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานร่วมกับบริการอื่น ๆ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการนำเสนอในลักษณะดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะได้รับทราบเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผู้ใช้บริการมีโอกาสที่จะยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านั้น หากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ให้ยึดถือเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติมนั้นเป็นหลัก

9. การเป็นโมฆะบางส่วน การละเว้น และ การตีความ

หากเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ไม่ว่าด้วย เหตุผลใดก็ตาม การเป็นโมฆะหรือการไม่มีอำนาจบังคับใช้นั้นจะไม่มีผลต่อ หรือส่งผลให้เงื่อนไขข้อตกลงที่เหลือของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม

10. ค่าสินไหมทดแทน

ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างทนายความตามสมควร รวมถึงจะไม่เรียกให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายดังกล่าว อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการและเนื้อหาใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้บริการ

11. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทอาจแก้ไขเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ได้เป็นครั้งคราวโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบไม่ว่าในรูปแบบใดหรือช่องทางใดก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งเตือนทางอีเมล และผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราวซึ่งการยังคงเข้าหรือใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio อยู่ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมที่จะตกอยู่ภายใต้และปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับไม่ว่าในส่วนใดๆของเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้บริการหยุดเข้าถึงและใช้บริการบนระบบ THiNKNET Design Studio ทันที

ข้อกำหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีการระงับระบบ THiNKNET Design Studio โดยชั่วคราว หรือโดยถาวร หรือลบระบบ THiNKNET Design Studio ออก

บริษัทจะปรับปรุงแพลตฟอร์มของบริษัทเป็นระยะและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแพลตฟอร์มไม่ว่าในเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มของบริษัท หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มของบริษัทจะปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ

12. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทรศัพท์ 0 2480 9990

อีเมล sales@thinknet.co.th

13. กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย